WWW.DIABETESZINFO.HU

WEBOLDAL

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

 

(utolsó módosítás időpontja: 2021. október 19.)

 1. MIRŐL SZÓL EZ A TÁJÉKOZTATÓ, ILLETVE KI ÉS MELY JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN KEZELI SZEMÉLYES ADATAIMAT?

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) célja annak bemutatása, hogy az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-903998; adószám: 14440791-2-44; a továbbiakban: „MSD” vagy „Adatkezelő”) mint adatkezelő tulajdonában álló www.diabeteszinfo.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) az MSD az Ön személyes adatait milyen elvek mentén kezeli.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatót kiegészíti az MSD Pharma Hungary Kft. . Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megismerésekor olvassa el a fenti linken található Átfogó Adatvédelmi Szabályzatot is, mivel a két dokumentum együtt képezi a Weboldal adatvédelmi szabályzatát.

Az MSD, valamint a Weboldal üzemeltetését segítő adatfeldolgozó(k) a Weboldallal kapcsolatos adatkezelés során teljes mértékben figyelembe veszik és alkalmazzák az irányadó hatályos jogszabályokat, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseit.

 

 1. KEZEL AZ MSD A WEBOLDAL ÁLTALAM TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA SORÁN RÁM VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOT?

 

Tekintettel arra, hogy a Weboldalon található szolgáltatások igénybevétele nem kívánja meg az Ön előzetes azonosítását, ezért alapesetben az MSD a Weboldal Ön által való használata során Önre vonatkozóan személyes adatot (a Weboldalon esetlegesen alkalmazott sütik kivételével) nem kezel. Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a Weboldal használata során mégis személyes adatok kerülnek az MSD birtokába, így például olyankor, ha Ön a Weboldalon megadott elérhetőségeinken kapcsolatba lép velünk, vagy gyógyszer-melléhatásokkal kapcsolatos egyéb bejelentést tesz. A gyógyszer-mellékhatás bejelentésére vonatkozó adatkezelés tekintetében részletes információkat a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 14. pontjában talál.

 

 1. MILYEN CÉLBÓL KEZELI SZEMÉLYES ADATAIMAT AZ MSD?

 

Abban az esetben, ha Ön a Weboldalon megadott elérhetőségeink bármelyikén kapcsolatba lép velünk, személyes adatait az MSD annak érdekében kezeli, hogy az Ön által feltett kérdést megválaszolhassa, illetve az Ön által kért tájékoztatást megadhassa.

 1. MELY SZEMÉLYES ADATAIMAT KEZELI AZ MSD?

A fenti adatkezelési célok érdekében az MSD az Ön alábbi személyes adatait kezeli: (a) neve (amennyiben megadta); (b) kapcsolattartási adatai; (c) az Ön kérdése, kérése, illetve az Ön mindazon személyes adata, melyet a nekünk címzett megkeresés során Ön megad.

 1. MILYEN JOGALAP ALAPJÁN ÉS MEDDIG JOGOSULT AZ MSD KEZELNI A SZEMÉLYES ADATAIMAT?

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása, mely hozzájárulást ráutaló magatartással Ön oly módon adja meg részünkre, hogy minket a Weboldalon feltüntetett elérhetőségünkön megkeres.

Abban az esetben, ha Ön a megkeresésében egészségügyi adatnak minősülő információkat oszt meg velünk, úgy kérni fogjuk, hogy erősítse meg az ezen adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. E személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján az Ön adatkezeléshez adott kifejezett hozzájárulása.

A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem befolyásolja a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön a személyes adatinak kezeléséhez nem járul hozzá vagy hozzájárulását visszavonja, úgy előfordulhat, hogy kérdését nem fogjuk tudni megválaszolni, illetve a kért tájékoztatást nem fogjuk tudni Önnek megadni.

Tájékoztatjuk, hogy az MSD az Ön személyes adatait kizárólag addig kezeli, amíg a személyes adatokra az Ön által feltett kérdés megválaszolásához, vagy a kért tájékoztatás megadásához szükség van. Kérdésének megválaszolását, illetve a tájékoztatás megadását követően személyes adatait töröljük.

 1. MELY ADATFELDOLGOZÓK SEGÍTIK AZ MSD-T AZ ADATAIM KEZELÉSE SORÁN?

 

Az Adatkezelő a fenti adatkezelések során egyes adatfeldolgozási tevékenységek elvégzéséhez (például a Weboldal működtetéséhez szükséges szerver tárhely, valamint a rendszergazdai szolgáltatások biztosítására) adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az MSD jelenleg a következő adatfeldolgozókat alkalmazza:

 • REFLEX Üzleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3525 Miskolc, Szemere Bertalan utca 2. I. em. 107; cégjegyzékszám: 05-09-000445; adószám: 10394863-2-05)

Az MSD fenntartja a jogot az adatfeldolgozók fenti listájának szükség szerinti megváltoztatására, bővítésére azzal, hogy Ön a dpohungary@merck.com címen bármikor tájékoztatást kérhet az alkalmazott adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségéről. Az MSD kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megbízott adatfeldolgozók a mindenkori vonatkozó hatályos adatvédelmi szabályokat maradéktalanul betartják.

 1. MELY SZEMÉLYEK JOGOSULTAK HOZZÁFÉRNI SZEMÉLYES ADATAIMHOZ?

 

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az MSD Weboldalért felelős munkatársai (beleértve azon személyeket, akik az Ön esetleges kérdését megválaszolják, illetve az Ön részére a kért tájékoztatást megadják), valamint az MSD által megbízott adatfeldolgozó(k)nak a Weboldal üzemeltetésében részt vevő munkatársai ismerhetik meg.

 1. AZ ADATAIM TOVÁBBÍTÁSRA KERÜLNEK MAGYARORSZÁGON KÍVÜLRE?

Az MSD az általa Magyarországon gyűjtött személyes adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban megfogalmazott célokkal összhangban a Merck & Co. Inc. (One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889-0100, Amerikai Egyesült Államok), annak leányvállalatai és az Adatkezelő egyéb szerződéses partnerei részére, az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: „EGT”) belüli és azon kívüli országokba továbbíthatja.

Amennyiben az Ön adatait az EGT-n kívüli olyan országba továbbítjuk, amelyet az Európai Bizottság nem ítél megfelelően biztonságosnak, gondoskodunk róla, hogy a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a GDPR-nak megfelelő garanciák az adatkezelés tekintetében biztosítottak legyenek és az érintettek számára hatékony jogorvoslati lehetőségek álljanak rendelkezésre. A személyes adatoknak EGT-ből az Amerikai Egyesült Államokba való cégcsoporton belüli továbbítása során az Adatkezelő betartja az ú.n. „Privacy Shield” követelményeit, valamint ezzel párhuzamosan a GDPR 47. cikke szerinti kötelező szervezeti szabályokat is alkalmaz. Mindezek mellett szükség esetén minden esetben megfelelő szerződéses és egyéb óvintézkedésekkel biztosítjuk a személyes adatok védelmét akkor, amikor azokat más országban lévő kapcsolt vállalkozásaink vagy külső partnereinknek továbbítjuk.

A külföldi adattovábbítással kapcsolatos részletes információkért kérjük, tekintse át a Személyes Adatok Határokon Átnyúló Továbbításával kapcsolatos Adatvédelmi Szabályzatunkat.

 1. MELY JOGOK ILLETNEK MEG ENGEM SZEMÉLYES ADATAIM KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN?

 

Az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint Ön jogosult arra, hogy:

 • megerősítést/visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni. Ennek körében többek között a következő információkról kaphat felvilágosítást: az adatkezelés céljai, a kezelt személyes adatok kategóriái és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják. (GDPR 15. cikk)
 • kérelmezze a pontatlan személyes adatai helyesbítését, vagy a hiányos személyes adatai kiegészítését. (GDPR 16. cikk)
 • a GDPR-ban meghatározott esetekben (például az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása esetén) kérelmezze a személyes adatai törlését (GDPR 17. cikk)
 • kérésére a személyes adatai kezelését korlátozzák. Ebben az esetben ezen adatok további kezelésére csak a GDPR-ban meghatározott szűk körben van lehetőség. (GDPR 18. cikk)
 • az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása keretében az adatkezelő a személyes adatainak a másolatát az Ön rendelkezésére bocsássa (GDPR 20. cikk)
 1. HOGYAN GYAKOROLHATOM JOGAIMAT, ILLETVE HOGYAN TUDOK KAPCSOLATBA LÉPNI AZ MSD-VEL AZ ADATKEZELÉST ÉRINTŐ KÉRDÉSEK ESETÉN?

 

Amennyiben fenti jogait gyakorolni kívánja, illetve ha a jelen tájékoztatóval, vagy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele merül fel, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 1. Adatkezelő:

Név: MSD Pharma Hungary Kft.

Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.

Email cím: hungary_msd@merck.com

Telefonszám: 06-1-888-5300

 1. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője

Email cím: dpohungary@merck.com

Tájékoztatjuk, hogy telefonon kizárólag általános tájékoztatást áll módunkban adni, minden további, konkrét igényét, kérjük, szíveskedjen írásban vagy e-mailben előterjeszteni, hogy szükség esetén lehetőség nyíljon személyazonosságának ellenőrzésére.

 1. MILYEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIM VANNAK?

 

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • közvetlenül az MSD-hez, vagy az MSD adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az előző pontban rögzített elérhetőség valamelyikén
 • bármely felügyeleti hatóságnál (például Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”) panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: + 36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • bírósághoz fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megsértése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosag.hu
 1. MILYEN COOKIE-KAT HASZNÁL A WEBOLDAL?

 

A Weboldal által használt cookie-k megismeréséhez és kezeléséhez kérjük, olvassa el a Weboldalon közzétett Cookie Szabályzatot.

 1. HONNAN TUDOM, HOGY AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA FRISSÍTÉSRE KERÜLT?

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről időre felülvizsgáljuk és az azokban található információkat (például az MSD által alkalmazott adatfeldolgozók listáját) rendszeresen frissítjük. Az Adatvédelmi Tájékoztató módosításai a Weboldalon való közzététel időpontjában lépnek hatályba. Az Adatvédelmi Tájékoztató módosítására a Weboldalon elhelyezett figyelmeztetés keretében minden esetben tájékoztatást nyújtunk. Arra kérjük Önt, hogy rendszeresen ellenőrizze, hogy a Weboldal Adatvédelmi Tájékoztatója módosításra került-e. Az Adatvédelmi Tájékoztató utolsó módosításának időpontját az oldal tetején olvashatja.

 

 1. HOGYAN TUDOM BEJELENTENI AZ ÉSZLELT MELLÉKHATÁSOKAT?

 

Annak érdekében, hogy az MSD a termékei biztonságát és hatékonyságát figyelemmel kísérhesse, kérjük, hogy ha az MSD termékeihez kapcsolódó mellékhatást tapasztal, vagy minőségi kifogása van, jelentse azt be a +36 1 8885 300-as telefonszámon. A bejelentés kivizsgálásához előfordulhat, hogy a későbbiekben felvesszük Önnel a kapcsolatot. A termékekkel kapcsolatos mellékhatásokat emellett bejelentheti közvetlenül az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél is: https://www.ogyei.gov.hu/mellekhatas_bejelentesek.

Az Ön által esetlegesen tapasztalt gyógyszer-mellékhatás(ok) bejelentésével kapcsolatos adatkezelés tekintetében kérjük, tekintse meg az MSD Pharma Hungary Kft. Mellékhatás Bejelentésére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóját.