AZ MSD ONLINE ADATVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA ÖNNEL SZEMBEN

Megértjük és tiszteletben tartjuk, hogy személyes adatai védelme fontos Önnek. Az Ön által online módon megadott személyes adatait csakis olyan módon kezeljük, amelyhez Ön előzetesen, önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárult. További részletekért, kérjük, olvassa el az alábbi adatkezelési szabályzatot (továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”) vagy pedig vegye fel velünk a kapcsolatot az alább meghatározott címen.

Az Adatkezelési Szabályzat rögzíti az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-903998; adószám: 14440791-2-44; továbbiakban: „MSD” vagy „Adatkezelő”) által üzemeltetett www.diabeteszinfo.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) használatával összefüggésben az MSD által folytatott adatkezelési gyakorlatot. Tájékoztatjuk, hogy a Weboldal működtetéséhez szükséges szerver tárhelyet, valamint rendszergazdai szolgáltatásokat a Geometry Global Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.; cégjegyzékszám: 01-09-072603; adószám: 10513084-2-42; továbbiakban: „Geometry Kft.” vagy „Adatfeldolgozó”; MSD és Geometry Kft. együtt „Üzemeltetők”) biztosítja. Az Üzemeltetők a Weboldal üzemeltetése és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszik és alkalmazzák az irányadó hatályos jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotörvény”) rendelkezéseit.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelési Szabályzat nem vonatkozik harmadik felek által üzemeltetett olyan honlapokra, amelyekre a Weboldal hivatkozást („linket”) tartalmaz, tekintettel arra, hogy az ilyen honlapok üzemeltetőinek adatvédelmi gyakorlatára az MSD-nek nincsen ráhatása.

KEZEL-E AZ MSD A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOT?

A Weboldalon található szolgáltatások igénybevétele nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így az MSD ezen szolgáltatások tartalmához személyazonossága feltárása nélkül hozzáférést biztosít az Ön számára, az MSD a Weboldal Ön általi használatával kapcsolatban, Önre vonatkozóan személyes adatot nem kezel.

Mindazon, a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások esetén, amelyek igénybevételéhez személyes adatainak megadása mégis szükséges, az MSD az Ön személyes adatait kizárólag az MSD által megadott egyértelmű, előzetes és részletes tájékoztatást követően az Ön által adott előzetes, önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján kezeli. A tájékoztatás kiterjed többek között az adatkezelő, esetleges adatfeldolgozó(k) személyére, az adatkezelés jogalapjára, céljára, kötelező vagy önkéntes jellegére, időtartamára, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire. Az MSD a Weboldal látogatóitól különleges adatot, így például egészségügyi adatot egyáltalán nem gyűjt.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például az általuk külön megadott e-mail címeket) az MSD kizárólag a felhasználó előzetesen, önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen megadott hozzájárulásával kezeli, azokat a felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül – a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át, illetve nem továbbítja.

A Weboldal nyomon követési technológiákat, például sütiket („cookies”) alkalmaz további olyan funkcionalitás biztosítása céljából, amelyek lehetővé teszik Önnek a Weboldal még hatékonyabb alkalmazását. A nyomon követési technológiákat az MSD olyan módokon használja, amelyek Önt személy szerint nem azonosítják. További részletekért, kérjük, olvassa el a Weboldal Cookie Szabályzatát.

HOGYAN VÉDI AZ MSD A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az MSD – amennyiben valamely szolgáltatás igénybevételéhez személyes adatainak megadása szükséges – a személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az MSD minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat a hatályos jogszabályokkal összhangban esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak kötelezi ezen adatbiztonsági intézkedések megtételére.

HOGYAN VÉDI AZ MSD A GYERMEKEK ADATAIT?

A Weboldal nem gyermekeknek szól, valamint az MSD által kínált online szolgáltatások legtöbbje 18. életévét betöltött személyek számára lett tervezve. Amennyiben 16 éven aluli személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a látogatói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok kezelése, amennyiben a 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozathoz megfelelően kiállított, ellenőrizhető formájú szülői vagy más törvényes képviselői beleegyezés vagy utólagos jóváhagyás áll rendelkezésünkre. Ilyen törvényes képviselői beleegyezés vagy utólagos jóváhagyás hiányában a 16 éven aluli személy személyes adatait az MSD nem kezeli.

HOGYAN FÉRHETEK HOZZÁ A RÁM VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKHOZ ÉS HOGYAN KÉRHETEM AZOK HELYESBÍTÉSÉT?

Az MSD adatkezelési tevékenységéről Önt igénye szerint tájékoztatja. Ön emellett bármikor kérheti az MSD által kezelt személyes adatainak megtekintését, helyesbítését, zárolását vagy törlését.

Amennyiben kéri, hogy személyes adatai törlésre vagy zárolásra kerüljenek az MSD rendszeréből (bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem tudja igénybe venni az adott szolgáltatásokat), ezt az MSD haladéktalanul teljesíti. Az MSD jogosult további adatokat kérni Öntől annak érdekében, hogy meggyőződhessen személyazonosságáról. Az MSD minden tőle telhetőt megtesz az adatkezelést érintő kérések teljesítése érdekében. Azon adatok törlését azonban, melyek feltétlenül szükségesek az MSD-t terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése, illetve az MSD jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az MSD az Infotörvény értelmében jogosult lehet megtagadni. A megadott adatok helyesbítése, illetve az adatkezelési tevékenységről történő tájékoztatás iránti kérésnek az MSD a lehető legrövidebb időn belül, lehetőség szerint a vonatkozó kérelemnek az átvételét követő egy héten belül igyekszik eleget tenni.

MI AZ MSD KAPCSOLATTARTÁSI CÍME ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ESETÉN?

A fentiek szerinti igényét, illetve kérését a következő elérhetőségeken terjesztheti elő: MSD Pharma Hungary Kft., 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., telefon: 06-1-888-5300; e-mail: hungary_msd@merck.com. Tájékoztatjuk, hogy telefonon kizárólag általános tájékoztatást áll módunkban adni, minden további, konkrét igényét, kérjük, szíveskedjen írásban vagy e-mailben előterjeszteni, hogy szükség esetén lehetőség nyíljon személyazonosságának ellenőrzésére.

Ön jogosult továbbá tiltakozni az adatkezelés ellen, amennyiben bármely kérését az MSD nem teljesíti, illetve jogszabályban meghatározott egyéb esetben. Amennyiben a tiltakozása alapján az MSD által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy Ön bírósághoz fordulhat. Az Infotörvény 22. § (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítani. Emellett jogszabályban meghatározott esetekben eljárás kezdeményezhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; postacím: 1530 Bp. Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu).

HONNAN TUDOM MEG, HOGY AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATOT AZ MSD FRISSÍTETTE?

Az MSD rendszeres időközönként jogosult frissíteni a jelen Adatkezelési Szabályzatot tekintettel elsősorban a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, így különösen az Infotörvény esetleges módosításaira. Az MSD fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Szabályzat egyes részeit saját belátása szerint módosítsa, kiegészítse, illetve eltávolítsa. Amennyiben az MSD úgy dönt, hogy az Adatkezelési Szabályzatot megváltoztatja, az ilyen változásokat a Weboldalon megjeleníti, így Ön mindig tudni fogja, hogy az MSD kezel-e Önre vonatkozóan személyes adatot, ha igen, milyen Önre vonatkozó adatot kezel, illetve azt az MSD hogyan használhatja fel a személyes adatokat, és hogy azokat bárki számára átadja-e.

A jelen Adatkezelési Szabályzat utolsó frissítésére 2016. március 10. napján került sor.