Kérjük, hogy a jelen weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) használata előtt szíveskedjen gondosan elolvasni az alábbi felhasználási feltételeket (a továbbiakban: „Felhasználási feltételek”).

A Weboldal üzemeltetője az MSD Pharma Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszám: 01-09-903998; a továbbiakban: „MSD”). Tájékoztatjuk, hogy a Weboldal működtetéséhez szükséges szerver tárhelyet, valamint rendszergazdai szolgáltatásokat a Geometry Global Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.; cégjegyzékszám: 01-09-072603; adószám: 10513084-2-42; továbbiakban: „Geometry Kft.”) biztosítja.

A Weboldal és annak tartalma úgy került kialakításra, hogy az az irányadó jogszabályoknak és előírásoknak, így különösen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény előírásainak megfeleljen.

ELFOGADÁS

A Weboldal használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási feltételeket. Amennyiben az alábbi Felhasználási feltételekkel nem ért egyet, kérjük, szíveskedjen a Weboldalt elhagyni, és az itt található információkat figyelmen kívül hagyni. Az MSD fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket az általa szükségesnek tartott módon időről időre megváltoztassa. Az MSD a Felhasználási feltételekkel kapcsolatos esetleges változásokról, valamint a hatálybalépésük napjáról a mindenkori Felhasználási feltételekre vonatkozó menüpont alatt a Weboldalon minden esetben értesítést helyez el. A Felhasználási Feltételek hatályos verzióját a Weboldalon található minden egyes oldal alján lévő hivatkozáson keresztül Ön bármikor megtekintheti.

HATÁLY

A Felhasználási feltételek jelen verziója 2016. március 10. napjától hatályos. A Felhasználási feltételek kizárólag a jelen Weboldal Ön általi használatára vonatkoznak. Az MSD más weboldalakat is üzemeltet, amelyekre az ilyen weboldalakon meghatározott saját felhasználási feltételek vonatkoznak.

BETEGSÉGEK, BETEGSÉGEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ

A Weboldal kizárólag olyan általános információkat tartalmaz, amelyek a cukorbetegségre, a vércukorra és az ezekkel kapcsolatos életmódra, és teendőkre vonatkoznak. Az Ön egészségi állapotával vagy kezelésével kapcsolatban az elsődleges információs forrás azonban minden esetben a kezelőorvosa kell, hogy legyen, ezért ha bármilyen kérdése merül fel egészségi állapotával kapcsolatban, lépjen kapcsolatba kezelőorvosával.

A Weboldal használatával tehát Ön tudomásul veszi, hogy a Weboldalon található anyagok, és információk egyike sem irányul betegség, vagy betegségek diagnosztizálására, és nem hivatott helyettesíteni a kezelőorvosával történő konzultációt. Kizárólag az Ön kezelőorvosa tudja eldönteni azt, hogy milyen kezelés az Ön számára a legmegfelelőbb.

A SZOLGÁLTATÁSOK

A Weboldal szolgáltatásai a nyilvánosság számára kerültek kialakításra, mely szolgáltatások szabadon igénybe vehetők. Az MSD fenntartja a jogot, hogy bármikor megszüntesse a Weboldal valamely, vagy akár összes szolgáltatását. Az MSD azonban nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldal szolgáltatásának megszakításából, illetve megszüntetéséből eredően keletkezett bármely következményért, közvetlen vagy közvetett kárért, vagy költségért, e károk és költségek előreláthatóságára tekintet nélkül, azoktól függetlenül.

SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Weboldal, és az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom alatt áll, így annak felhasználása – a magáncélú felhasználás kivételével -, kizárólag az MSD kifejezett erre vonatkozó írásbeli engedélyével lehetséges. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében Ön nem módosíthatja a Weboldalon megjelent tartalmakat, nem sértheti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, a Weboldalon található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt.

Ön kizárólag a Weboldal tartalmának számítógépe merevlemezén történő rögzítésére, vagy annak kinyomtatására jogosult. A Weboldal tartalmára vonatkozóan Ön ezen túlmenően nem szerez felhasználási jogot. Ön nem jogosult a Weboldal tartalmának többszörözött formában történő terjesztésére, további másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, forgalomba hozatalára sem díjmentesen, sem ellenérték fejében.

Bármely tartalomnak a Weboldalon történő megjelenítése nem értelmezhető a vonatkozó szerzői jogról, illetve bármilyen egyéb ezzel kapcsolatos jogról történő lemondásként.

MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

A Weboldal tartalmazhat hivatkozásokat más üzemeltetők weboldalaira. Az ilyen weboldalakra azok saját felhasználási feltételei irányadók. Az MSD nem vállal felelősséget ezen weboldalak tartalmáért. A nem MSD által üzemeltetett vagy támogatott weboldalakra való hivatkozás továbbá nem jelenti azt, hogy az MSD egyetértene az adott weboldal tartalmával, vagy, hogy az MSD bármilyen mértékben is közreműködött volna az adott weboldal tartalmának kialakításában.

INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

Az MSD valamennyi tőle elvárható intézkedést megtett annak biztosítása érdekében, hogy a Weboldalon található valamennyi információ megbízható legyen. Kérjük azonban, hogy minden, a Weboldalon közölt információk alapján meghozott döntést megelőzően győződjön meg az információk pontosságáról és hitelességéről, továbbá minden esetben konzultáljon kezelőorvosával.

Az MSD nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a Weboldal használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek a Weboldalon közölt információk továbbításának késedelméből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítása érdekében, hogy számítástechnikai eszközei védve legyenek az esetleges vírusokkal, férgekkel, trójaiakkal és más, potenciálisan veszélyes programokkal szemben.

ESETLEGES JOGVITA

Amennyiben a Weboldal Ön általi használata tekintetében bármilyen jogvita merül fel, úgy azt a felek közti jóhiszemű tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben az ilyen erőfeszítések sikertelennek bizonyulnak, az esetleges jogvitára a magyar jogszabályokat kell alkalmazni, a jogviták elbírálására pedig a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.